PËRDORIMI I VEÇORIVE TUAJA TË EMERGJENCËS DHE SIGURISË

PËRDORIMI I VEÇORIVE TUAJA TË EMERGJENCËS DHE SIGURISË

Prakticitet dhe siguri. Veçoritë e sigurisë në automjetin tuaj Jaguar janë një ndërthurje e përsosur e teknologjisë në automjet dhe aplikacionit tuaj Remote.

ASISTENCA NË RAST EMERGJENCASH DHE AJO RRUGORE

KRYERJA E NJË THIRRJEJE PËR ASISTENCË TË OPTIMIZUAR

KRYERJA E NJË THIRRJEJE PËR ASISTENCË TË OPTIMIZUAR

1. Në rastin e një defekti ose aksidenti, shtypni një herë kapakun e butonit të vendosur në anën e majtë të konsolës së sipërme.
2. Shtypeni butonin për 2 sekonda për të kryer një thirrje drejt Jaguar Assistance (Asistenca nga Jaguar).
3. Thirrja do të jetë lidhur kur të dëgjoni një anëtar të ekipit të Jaguar Assistance. Vendndodhja e automjetit tuaj do t’i dërgohet automatikisht ekipit të Jaguar Assistance, që do t’ju dërgojnë asistencë rrugore ose do t’ju lidhin me Jaguar Accident Assistance (Asistenca nga Jaguar në rast aksidentesh), sipas nevojës.
4. Mbylleni kapakun e butonit pas përdorimit.
KRYERJA E NJË THIRRJEJE SOS TË EMERGJENCËS

KRYERJA E NJË THIRRJEJE SOS TË EMERGJENCËS

1. Në rastin e një emergjence, shtypni një herë kapakun e butonit të vendosur në anën e djathtë të konsolës së sipërme.
2. Shtypeni butonin për 2 sekonda për të kryer një thirrje emergjence.
3. Thirrja do të jetë lidhur kur të dëgjoni një anëtar të ekipit të reagimit në rast emergjencash. Vendndodhja e automjetit tuaj do t’i dërgohet automatikisht ekipit të reagimit në rast emergjencash.
4. Mbylleni kapakun e butonit pas përdorimit.

SECURE TRACKER DHE SECURE TRACKER PRO

NJOFTIMI PËR VJEDHJE

Nëse për automjetin tuaj aktivizohet një njoftim automatik për vjedhje, ju do të merrni një Theft Alert (Njoftim për vjedhje) në aplikacionin InControl Remote dhe në faqen e internetit InControl. Për qëllime sigurie, të gjitha veçoritë në aplikacion dhe faqen e internetit do të çaktivizohen.


Secure Tracker Pro e thellon më tej këtë hap dhe integron teknologjinë e autentikimit në portën e çelësit, duke penguar aksesimin e automjetit nëpërmjet çelësave të paautorizuar.

NJOFTIMI PËR VJEDHJE

MODALITETI GUARDIAN (MBROJTËS)

Duke ju njoftuar për çdo ndërveprim të paautorizuar me automjetin tuaj, edhe në rast se hapet duke përdorur çelësat tuaj, Modaliteti Guardian (Mbrojtës) ju ofron qetësi mendore të mëtejshme, pavarësisht nëse ndodheni në shtëpi, restorant apo kudo tjetër në botë.  


Për ta aktivizuar Modalitetin Guardian (Mbrojtës) nëpërmjet aplikacionit tuaj InControl Remote, mjafton të shtypni butonin Security (Siguria) në faqen kryesore dhe të shtypni opsionin për të zgjedhur Modalitetin Guardian (Mbrojtës) dhe ta aktivizoni. Nëse gjatë një periudhe kohore të zgjedhur aktivizohen alarme, ju do të njoftoheni drejtpërdrejt në telefonin tuaj.

MODALITETI GUARDIAN (MBROJTËS)

TEKNOLOGJI E AKREDITUAR NGA KOMPANITË E SIGURIMIT

Jaguar Secure Tracker përmbush kriteret Thatcham Kategoria S7 dhe Secure Tracker Pro përmbush kriteret Thatcham Kategoria S5. Aktivizimi i tyre në automjetin tuaj mund t’ju ofrojë një zbritje në çmimin e primit të siguracionit.
TEKNOLOGJI E AKREDITUAR NGA KOMPANITË E SIGURIMIT

PËRPARA TRANSPORTIMIT OSE KRYERJES SË SERVISIT TË AUTOMJETIT TUAJ

MODALITETI TRANSPORT*

MODALITETI TRANSPORT*

Rimorkojeni ose transportojeni automjetin tuaj pa aktivizuar njoftimet për vjedhje. Duke e aktivizuar nga aplikacioni Remote ose faqja e internetit InControl, Modaliteti Transport do t’i çaktivizojë njoftimet automatike për vjedhje për maksimumi 72 orë gjatë qëndrimit fikur të motorit. Të gjitha njoftimet e tjera për vjedhje do të qëndrojnë aktive.
MODALITETI SERVICE (SERVIS)*

MODALITETI SERVICE (SERVIS)*

Modaliteti Service (Servis) duhet të aktivizohet përpara se automjeti juaj të shkojë në servis, në mënyrë që të mos aktivizohet njoftimi për vjedhje. Modaliteti Service (Servis) mund të aktivizohet nga aplikacioni telefonik Remote ose faqja e internetit InControl. Pas aktivizimit, automjeti nuk do të dërgojë njoftime automatike për vjedhje për 10 orë.

Krahas aktivizimit të veçorive të Sigurisë në Jaguar InControl, ju mund të ndërmerrni edhe disa hapa shumë të thjeshtë për të garantuar sigurinë e automjetit tuaj Jaguar.

*Nëse automjeti juaj duhet të vendoset në Modalitetin Transport ose Modalitetin Service (Servis) për më shumë sesa 10 orë, ju lutemi të kontaktoni Qendrën e Thirrjeve të Gjurmimit për të kërkuar ndihmë.


Shërbimet Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro duhet të aktivizohen dhe automjeti duhet të jetë në zonë me mbulim rrjeti.


Për sistemin Secure Tracker dhe Secure Tracker Pro, do të nevojitet abonim i mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar i Jaguar.