PPSH PËR NAVIGACIONIN

PPSH PËR NAVIGACIONIN
HAPINI TË GJITHA
PAMJET E HARTËS & NDËRVEPRIMI
UDHËZIMI I ITINERARIT
TË PËRGJITHSHME
CILËSIMET

TEMAT E LIDHURA

ARGËTIMI DHE MEDIA

ARGËTIMI DHE MEDIA

APLIKACIONET

APLIKACIONET

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

NUK PO GJENI INFORMACIONIN E NEVOJSHËM?

Shitësi juaj lokal i autorizuar do të jetë i disponueshëm për t’u përgjigjur pyetjeve tuaja rreth sistemit të informacionit dhe argëtimit në pikën e shitjes ose nëpërmjet telefonit.

Funksionet dhe opsionet e InControl-it dhe disponueshmëria e tyre mbeten në varësi të tregut - flisni me Shitësin tuaj të autorizuar për disponueshmërinë në tregun vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori vijnë me abonim i cili do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja celulare nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet.