MBËSHTETJA PËR INCONTROL

MBËSHTETJA PËR INCONTROL

Lexoni përgjigjet ndaj pyetjeve më të shpeshta rreth sistemit InControl duke i kërkuar temat më poshtë.

CILËSIMET DHE KONTROLLET E SISTEMIT

CILËSIMET DHE KONTROLLET E SISTEMIT

ARGËTIMI DHE MEDIA

ARGËTIMI DHE MEDIA

APLIKACIONET

APLIKACIONET

LIDHJA WI-FI DHE INTERNETI CELULAR

LIDHJA WI-FI DHE INTERNETI CELULAR

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

PËRDITËSIMET E SOFTUERIT

Funksionet dhe opsionet e InControl-it dhe disponueshmëria e tyre mbeten në varësi të tregut - flisni me Shitësin tuaj të autorizuar për disponueshmërinë në tregun vendas dhe kushtet e plota. Disa veçori vijnë me abonim i cili do të kërkojë rinovim të mëtejshëm pas afatit fillestar të këshilluar nga Shitësi juaj i autorizuar. Lidhja celulare nuk mund të garantohet në të gjitha vendndodhjet.