PYETJE TË PËRGJITHSHME

OPEN ALL
Cilat janë Emetimet Reale të Automjetit (RDE)?
Kush i kryen testet RDE?
Cila është procedura për kryerjen e testeve?
Në çfarë lloj mjedisesh testohen automjetet?
Kur do të zbatohet RDE?

PYETJET E TË DHËNAVE TË EMETIMEVE

OPEN ALL
Çfarë është Kodi TA?
Çfarë është tipi i shtytjes?
Çfarë është Blloku i Konfig. të Cil ?
Çfarë është ngarkuesi Aspirat?
Cila është tipi EGR?
Çfarë është PMRH?
Çfarë është PMRL?
Çfarë është ndarja e testit Ts?
Çfarë është Devijimi i vëllimit maksimal të motorit?

Emetimet Reale të Automjetit (RDE), siç përcaktohet në përputhje me rregulloren EC 2017/1151 (si më pas korrigjohen dhe ndryshohen) mund të merren pa pagesë në:

https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data

Të dhënat e monitorimit të RDE, të mbledhura në përputhje me rregulloren EC 692/2008 (të ndryshuara më pas) mund të merren duke përdorur veglën e kërkimit më lart.

Për çdo kërkesë tjetër në lidhje me RDE ose WLTP, ju lutemi të na kontaktoni në: WLTPenq@jaguarlandrover.com