F-TYPE
SPECIFIKIMET

F-TYPE COUPÉ
P300 RWD AUTOMATIC
F-TYPE COUPÉ

F-TYPE COUPÉ

P300 RWD AUTOMATIC

PERFORMANCA
EKONOMIA E KARBURANTIT
TËRHEQJA MOTORIKE
PESHAT
PËRMASAT
HAPËSIRA E KOKËS
HAPËSIRA E KËMBËVE
KAPACITETI I HAPËSIRËS SË NGARKESËS
LARTËSIA NGA TOKA
KTHESA RROTULLUESE

ZGJIDH F-TYPE TËND

Nuk ka përgjigje të gabuar kur zgjidhni midis Kupé dhe Kabriolet.

(1)Të dhënat e motorit nuk janë ri-certifikuar në vitin 2019. Të dhënat e paraqitura përputhen me certifikimin 2017 NEDC.

Shifrat e ofruara janë NEDC2 si rezultat i testeve WLTP të prodhuesit zyrtar në përputhje me legjislacionin e BE. Vetëm për qëllime krahasuese. Shifrat e botës reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe ekonomia e karburantit mund të ndryshojnë sipas rrotave të vendosura dhe pjesëve shtesë opsionale. NEDC2 janë shifra të llogaritura duke përdorur një formulë qeveritare nga shifrat WLTP të barasvlershme me atë që do të kishte qenë sipas testit të vjetër të NEDC. Pastaj mund të zbatohet skema tatimore e saktë.

Shikoni shifrat WLTP

WLTP është testi zyrtar i ri i BE-së që përdoret për të llogaritur konsumin e standardizuar të karburantit dhe shifrat e CO2 për makinat e pasagjerëve. Kjo mat konsumin e karburantit dhe të energjisë, distancën dhe emetimet. Kjo është projektuar për të dhënë shifra më afër sjelljes reale të automjetit. Teston automjetet me pajisje opsionale dhe me një procedurë më rigoroze të testimit dhe profilin e ngarjes. Shifrat TEL (Test Energjia e Ulët) dhe TEH (Test Energjia e Lartë) tregohen si gamë nën masat e testimit WLTP. TEL i referohet shifrave më të ulëta/më ekonomike (me grupin më të lehtë të opsioneve). TEH i referohet shifrave më të larta/më pak ekonomike (me grupin më të madh të opsioneve). Legjislacioni i WLTP dikton që aty ku ekziston 5g variancë e CO2 ndërmjet TEL dhe TEH, deklarohet vetëm TEH.

1,584 në rrota 20".

1,628 në rrota 20".

Thatë: Vëllimi i matur me blloqe të ngurta që përputhen me VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

Lagur: Vëllimi siç matet duke simuluar hapësirën e ngarkuar të mbushur me lëng.